Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму
Хорошівської районної державної адміністрації
Вітаємо на сайті відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Хорошівської райдержадміністрації!
Меню сайту
 
...
 
...


 
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної

адміністрації

10.04.2017  № 101

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму

Хорошівської районної державної адміністрації 

Житомирської області

 

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області, як правонаступник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та сектору культури і туризму райдержадміністрації  (далі - відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом районної державної адміністрації і в межах території району забезпечує  виконання покладених на нього завдань.

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, управлінням освіти і науки, молоді та спорту, культури облдержадміністрації, департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації.

3. Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами  України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств освіти і науки,  молоді та спорту, культури України, управлінь освіти і науки,  молоді  та  спорту, культури  обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та  районної державних адміністрацій, а також положенням про відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації.

4. Основним завданням відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, молоді та спорту, культури і туризму на території району.

   5. Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації  відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

  1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією на території району;

 2) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 3) надає адміністративні послуги;

  4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі освіти, молоді та спорту, культури у межах території району;

  5) бере участь:

- у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку на території району;

- у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

- у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

- в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних, фізкультурно-спортивних  закладів, закладів культури, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- за дорученням управління освіти і науки облдержадміністрації  у проведенні експертизи інноваційних  пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм;

 

- у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури, туризму  та охорони культурної спадщини;

- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини.

  6)  вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету;

  7) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації; 

  8)  забезпечує:

- здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- розвиток системи освіти, молоді та спорту, культури з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

- розвиток освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

- моніторинг у сфері освіти, молоді та спорту, культури і туризму; 

- у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості,  виявлення та підтримку обдарованих дітей,  талановитої молоді, здійснення  навчально - методичного керівництва із зазначених питань;

- в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження та розвиток національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

- підготовку та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти, молоді, спорту, культури і туризму;

- в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в структурному підрозділі;

- захист персональних даних;

- організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

- підготовку і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

- доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію про програми та їх зміни у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

- захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- дотримання режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

- забезпечує в межах визначених повноважень реалізацію молодіжної, сімейної політики;

- здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та у сфері протидії торгівлі людьми;

  9) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

10) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

  11) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

  12) визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних, фізкультурно-спортивних закладів, закладів культури і туризму, вживає заходів щодо зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

 

 13) створює в межах  своїх повноважень умови для: 

- реалізації рівних прав громадян України на освіту,  соціальний захист дітей дошкільного віку та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту, культури і туризму;

- здобуття громадянами повної загальної  середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

- розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, релігії, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- розвитку внутрішнього та іноземного туризму, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

14) здійснює контроль за виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої  освіти;

  15) координує діяльність навчальних , фізкультурно-спортивних закладів, закладів культури і туризму, які належать до сфери управління районної державної адміністрації, організовує роботу з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково – методичного забезпечення;

  16) здійснює управління навчальними, фізкультурно-спортивними закладами, закладами культури і туризму, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

  17) здійснює атестацію  закладів системи загальної середньої освіти, молоді та спорту, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

18) здійснює укладання договорів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

19) сприяє:

- розвитку мережі навчальних закладів, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх  округів;

- розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

- розвитку олімпійського руху;

- міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

- діяльності громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

- формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять або забезпечують провадження туристичної діяльності;

- захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

- централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

- збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

- проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

- діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму  та охорони культурної спадщини;

20) проводить атестацію педагогічних працівників і керівників навчальних, фізкультуро-спортивних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

 21) вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

22) впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

23)  вносить на розгляд  управління освіти і науки облдержадміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних.

24)  формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;

25) організовує:

- доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх навчальних закладів району;

- діяльність педагогічного патронажу в системі освіти;

- роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини, книгорозповсюдження і книговидання, розвитку культури і туризму, краєзнавства у Хорошівському районі;

- проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

- надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму  та охорони культурної спадщини;

26)   залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно - культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

27)  проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, 

змагання,  конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення  культурно-освітнього та фізичного рівня дітей і молоді;

 

28) співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

29) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів культури і туризму, фізкультурно-спортивних, навчальних закладів комунальної власності та соціальний захист учасників навчально – виховного процесу;

30) вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, молоді, спорту, культури і туризму, організації їх медичного та побутового обслуговування;

31)  розглядає питання та в установленому порядку вносить  пропозиції щодо відзначення працівників освіти, молоді, спорту, культури і туризму державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

32) розробляє та подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально – технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, молоді, спорту, культури і туризму;

33)  здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведення оздоровчих заходів, створення безпечних умов для навчання і праці учасників навчально - виховного процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу  життя у дитячому середовищі, проведення інформаційно- просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально – небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

34)  вивчає, узагальнює та поширює передовий  досвід роботи з питань освіти, молоді, спорту, культури і туризму, проведення методичних і науково – практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

35) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

36) здійснює у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці,  пожежної безпеки;

37) здійснює організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств  населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

38) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;

 39)  комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;

  40) здійснює контроль за діяльністю підвідомчих дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

  41)  здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління державної адміністрації та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

42) проводить аналіз ринку туристичних послуг і подає департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації відомості про розвиток туризму; потреби у працівниках у сфері культури, туризму  та охорони культурної спадщини;

 43) подає управлінню культури Житомирської облдержадміністрації пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

- визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

- проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини;

- занесення інформації до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів; об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього; відповідної території до Списку історичних населених місць України;

44) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері освіти, молоді, спорту, культури, туризму  та охорони культурної спадщини;

45) надає висновки щодо відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

46) інформує управління культури Житомирської облдержадміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

47) видає накази щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них;

48) укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини відповідно до законодавства;

49) вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків;

50)сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;

51) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері освіти, молоді, спорту, культури, туризму та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність;

 52) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

 6. Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації.

 7. Положення про відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації затверджується головою районної державної адміністрації.

 8. У межах своїх повноважень відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації  організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, молоді, спорту, культури і туризму.

9. Склад та чисельність структурних одиниць у відділі освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації, кількість працівників у них, необхідних для забезпечення виконання покладених завдань, визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

10.  Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації.

11. Посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної  та не державної служби у державних органах.

12. Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати у встановленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)    залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації,  

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками),  представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому 

порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями,  навчальними закладами і науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо;

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  райдержадміністрації у галузі освіти, молоді, фізичної культури та спорту, культури та туризму ; 

4)   користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

5)  скликати в установленому порядку наради, колегії, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6)  представляти у встановленому порядку інтереси відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

13. Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими  структурними підрозділами, апаратом районної  державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання та передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

14. У разі припинення відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації (у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи (майно, кошти) за рішенням вищого керівного органу передаються іншій неприбутковій організації або зараховуються до доходу бюджету.

15. Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

16. Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму районної державної адміністрації  повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, досвід роботи на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах.

17. Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму районної державної адміністрації:

  1) здійснює керівництво відділом освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

 2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму  райдержадміністрації, його структуру, затверджує положення про структурні одиниці відділу  (методичний кабінет, групу по обслуговуванню, централізовану бухгалтерію, спортивну школу та ін.);

  3)  затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді,  спорту, культури і туризму райдержадміністрації, розподіляє обов’язки між ними;

 4) керує  плануванням роботи відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  районної державної адміністрації;

  5)  вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації; 

 6) відповідає за виконання покладених на відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, молоді, спорту культури і туризму;

 7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації,  розробляє проекти відповідних рішень;

 8)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; 

 9) представляє  інтереси відділу освіти,молоді, спорту, культури і туризму у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами  районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими  центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  підприємствами, установами та організаціями  за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 10) спрямовує і координує діяльність підпорядкованих установ;

 11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням  (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчій характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції);

  12)  подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти, молоді,  спорту, культури і туризму райдержадміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної  державної адміністрації кошторису відділу освіти, молоді,  спорту, культури і туризму райдержадміністрації;

  14)  здійснює добір кадрів;

 15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців відділу;

  16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності; 

  17) здійснює прийняття на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації, які не є державними службовцями, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

  18) здійснює призначення на посади та звільняє з посад  керівників підпорядкованих установ відділу відповідно чинного законодавства;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти , молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації;

20) забезпечує дотримання працівниками відділу освіти, молоді,  спорту, культури і туризму райдержадміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим доступом;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

18. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації, при ньому може утворюватися колегія у складі начальника (голова колегії), інших відповідальних працівників відділу освіти, молоді,  спорту, культури і туризму райдержадміністрації, керівників підпорядкованих установ.

 19. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також висококваліфіковані спеціалісти.

20. Склад колегії затверджується  головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації.

 21. Рішення колегії затверджується наказами начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації.

22. Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти , молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації.

23. При відділі освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, сектори, інші підрозділи).

 24.  Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму райдержадміністрації,  як юридична особа публічного права,  має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

    Начальник відділу освіти, молоді, спорту 

    культури і туризму райдержадміністрації                       О.В. Матвійчук 

Вхід на сайт
 
Пошук
 
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
Архів записів
 
Освітні ресурси

 
Наші контакти

Телефони: (04145)32371, 32271,

e-mail: rayvo_vv@ukr.net